Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie postępowania przetargowego

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postępowania do pobrania.

 

 

Nadleśnictwo Wałbrzych, zwane dalej „Zamawiającym” ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych, pn.: Budowa trzech zastawek na rowie na działce oznaczonej numerem 235 obr. Golińsk w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni rowu granicznego – Przygraniczne Uroczysko pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia zawarto w poniższych załącznikach:

 

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że dokonało zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dla ww. zadania jak poniżej:

1. Pismo przewodnie,

2. Zmiana SWZ,

3. Zmiana sprostowanie ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Chlipała

tel. 530-681339