Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie: (..) Potok Chwaliszówka - Cysterska Woda (..)

Nadleśnictwo Wałbrzych, zwane dalej „Zamawiającym” ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych, pn.:

Budowa trzech zbiorników wodnych bocznych wraz z wykonaniem związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych i regulacyjnych, budowa dziewięciu brodów kamiennych wraz z najazdami, rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu łukowego wraz z najazdami, budowa deflektorów na ciekach, w ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka – Cysterska Woda pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"  (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia zawarto w poniższych załącznikach:

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że dokonało zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dla ww. zadania, jak poniżej:

1. Pismo przewodnie,

2. Zmiana SWZ,

3. Zmiana sprostowanie.

 

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje o sprostowaniu zapisów w dokumentacji przetargowej:

1. Sprostowanie dokumentacji przetargowej

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Chlipała

tel. 530-681-339