Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonienie robót budowlanych w ramach zadania: (...) Potok Miła - Wspomnienie Górnika

Nadleśnictwo Wałbrzych, zwane dalej "Zamawiającym", ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: "

Budowa sześciu drewnianych zastawek, rozbiórka przepustu i budowa w jego miejsce mostu, budowa deflektorów, rozbiórka zastawki na potoku Miła i budowa w jej miejsce progu drewnianego, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa trzech zbiorników w układzie paciorkowym, budowa kaszyc, przebudowa rowu oraz rozbiórka umocnień potoku w ramach zadania: "Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła - Wspomnienie Górnika pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych", w ramach projektu pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia zawarto w poniższych załącznikach.