Lista aktualności Lista aktualności

Projekt "Razem chronimy przyrodę"

Projekt: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003135 Razem chronimy przyrodę pogranicza

Wnioskodawca: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH ZS W BOGUSZOWIE - GORCACH

Partner: ZELENÉ SRDCE PŘÍRODY z.s.


Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie współpracy partnerów dla zapewnienia ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych. Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez nawiązanie współpracy i realizację działań informacyjno-edukacyjnych w postaci tematycznych spotkań w terenie, zajęć edukacyjnych w szkołach oraz działań informacyjnych z wykorzystaniem monitoringu zwierząt.


Projekt przewiduje realizację szeregu działań o charakterze informacyjno - edukacyjnym. Przygotowane wspólnie przez partnerów działania wzajemnie się uzupełniają i stanowią całość z uwzględnieniem aspektów transgranicznych.

Transgraniczne spotkania informacyjno - edukacyjne obejmują 5 spotkań tematycznych w terenie (4 w PL i 1 w Cz) oraz 11 zajęć edukacyjnych w szkołach (10 w PL i 1 w CZ).

Zakres tematyczny spotkań w terenie i zajęć edukacyjnych w szkołach po stronie polskiej obejmuje:

- Charakterystykę gatunkową wilka oraz jego wpływ na ekosystem na przykładzie watahy z rejonu Gór Suchych.

- Charakterystykę gatunkową nietoperzy regionu Sudetów Środkowych oraz sposoby zabezpieczania i ochrony ich siedlisk.

- Charakterystykę gatunkową sów regionu Sudetów Środkowych oraz sposoby ich ochrony.

- Zrównoważoną gospodarkę leśna i ochronę środowiska.

Ważnym elementem projektu jest również promocja transgranicznej ochrony przyrody w regionie pogranicza. W ramach tego działania partnerzy zaplanowali podjęcie szeregu działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców w celu poprawy świadomości na temat ochrony środowiska i gatunków chronionych.

Budżet projektu: 16 070,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 13 659,50 EUR

Termin realizacji: 01.06.2022 – 31.12.2022

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis"