Lista aktualności Lista aktualności

Projekty i fundusze

Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”, reazlizowany jest w ramach priorytetu III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” i prowadzony w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy (strona programu http://www.pois.gov.pl) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-003/10-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

Przedsięwzięcie łączy aspekty retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej, kładąc zdecydowany nacisk na realizację niewielkich inwestycji zlokalizowanych w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich.

Nadleśnictwo Wałbrzych w ramach programu planuje wykonać szereg działań na terenie sześciu leśnictw w górnym biegu zlewni potoków Walimka, Szczawnik, Sokołowiec Potoku Marcowego i Lesku.

fot. K. Barański Zbiornik wodny w Leśnictwie Witków


Łączna wartość robót przewidzianych do wykonania w ramach projektu przez Nadleśnictwo Wałbrzych wynosi około 7.150.000.


Do dnia 31.12.2013r. zrealizowanych zostało 25 brodów, 40 przepustów, 5 mostków, 12 zbiorników. Zapoczątkowany został proces odbudowy sowiogórskich torfowisk na obszarze około 20ha. Wykonano także działania mające na celu spowolnienie odpływu wody z potoków (meandryzacja, przegrody drewniane, kamienne i kamienno-drewniane) oraz chroniące infrastrukturę drogową (narzut kamienny) w leśnictwach: Witków, Biały Kamień, Sowie Góry, Jedlinka i Sokołowsko.


W chwili obecnej trwają prace związane z rewitalizacją dwóch poprzemysłowych zbiorników położonych na terenie Leśnictwa Jedlinka. Są to ostatnie obiekty realizowane w ramach projektu.