Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Lasy wywierają ogromy wpływ na zachowanie równowagi w przyrodzie. Bardzo ważne więc jest ich zachowanie oraz systematyczne powiększanie powierzchni. Drzewostany dostosowane do lokalnych warunków korzystnie wpłyną na klimat, regulację stosunków wodnych i procesów glebotwórczych. Dostarczą także ekologicznego budulca którym jest drewno.

Głównym zadaniem hodowli lasu jest więc zachowanie (odnawianie) oraz powiększanie (zalesienie) powierzchni lasów.  Odnowienie lasu można przeprowadzać sztucznie (siew nasion lub sadzenie drzewek) bądź poprzez uznawanie pojawiających się samoistnie odnowień naturalnych.


W Nadleśnictwie Wałbrzych odnawiane jest corocznie ok. 180 ha lasów. W celu zróżnicowania składu gatunkowego w ramach odnowień sadzony jest buk, dąb, jawor a z iglastych świerk, jodła i modrzew.

fot. G. Grobelny Grodzona uprawa jodłowa w Leśnictwie Glinik


Bardzo szeroko wykorzystywane są pojawiające się odnowienia naturalne (samosiew drzew rosnących na powierzchni bądź w jej pobliżu). Przydatność takich samoistnienie pojawiających się siewek jest każdorazowo szczegółowo analizowana  i jeśli spełnia wymogi, jest uznawana i poddawana dalszym zabiegom hodowlanym.


Drzewa, nie tylko zaraz po posadzeniu, ale przez całe swoje istnienie wymagają zabiegów wspomagających ich wzrost oraz rozwój. Poprzez takie zabiegi drzewa się wzmacniają, stają się odporniejsze i będą w stanie w przyszłości spełniać wszystkie swoje funkcje.


W zależności od etapu rozwoju danego drzewostanu zabiegi pielęgnacyjne dzielimy na: pielęgnowanie upraw (w ramach których wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne gleby i prowadzimy  tzw. czyszczenia wczesne), czyszczenia późne, trzebieże wczesne i trzebieże późne.


Nadleśnictwo Wałbrzych corocznie pielęgnuje około 600 ha upraw. Zabiegi prowadzone na tym etapie rozwoju drzewostanu polegają na niszczeniu zagłuszających młode drzewka chwastów oraz pielęgnowaniu  gleby. W tym czasie prowadzone są również czyszczenia wczesne (CW) –  zabiegi polegające na poprawieniu jakości wzrastających drzewek, poprzez przerzedzenie  nadmiernie zagęszczonych fragmentów uprawy, a także usuwanie drzew chorych, obumarłych lub w inny sposób niepożądanych w przyszłym składzie drzewostanów (około 166 ha rocznie).


W momencie, gdy posadzone drzewka zaczynają się stykać (a więc oddziaływać na siebie),  wykonuje się czyszczenia późne (CP), w ramach których w dalszym ciągu prowadzi się regulację składu gatunkowego, usuwa się drzewa wadliwe oraz szkodliwe. W naszym Nadleśnictwie czyszczenia późne corocznie prowadzone są na powierzchni ok 170 ha.


Trzebieże wczesne, a więc zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w okresie dojrzewania drzewostanu, mają na celu utrzymanie zwarcia i zachowanie odpowiedniej liczby drzew o najlepszej jakości i największej miąższości . Prowadzi się  je corocznie na powierzchni ok. 112 ha.


Trzebieże późne (wykonywane na drzewostanach dojrzałych) prowadzone są corocznie na powierzchni ok 560 ha.