Hodowla lasu

Lasy wywierają ogromy wpływ na zachowanie równowagi w przyrodzie. Bardzo ważne więc jest ich zachowanie oraz systematyczne powiększanie powierzchni. Drzewostany dostosowane do lokalnych warunków korzystnie wpłyną na klimat, regulację stosunków wodnych i procesów glebotwórczych. Dostarczą także ekologicznego budulca którym jest drewno.

Zasoby leśne

Dominującym gatunkiem lasów naszego Nadleśnictwa jest świerk. Przeciętny wiek wynosi 74 lata, natomiast zasobność 331 m3/1 ha. Wśród siedlisk leśnych przeważaj siedliska lasowe.

Ochrona lasu

Ochrona lasu to nie tylko walka z różnego rodzaju szkodnikami, ale również prognozowanie, diagnozowanie i szeroko zakrojona profilaktyka.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu polega na racjonalnym planowaniu i pozyskiwaniu użytków leśnych – drewna a także płodów runa leśnego (grzybów, jagód, ziół leczniczych), choinek, kopalin, i wielu innych. Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa na wszystkie „produkty” lasu musi być jednak ściśle podporządkowane zasadzie trwałości jego istnienia. Tym właśnie zajmują się leśnicy.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez właściwego ministra.

Łowiectwo

W lasach Nadleśnictwa Wałbrzych licznie występują różne gatunki zwierząt. Wymienić tutaj należy przede wszystkim jelenia, sarnę, muflona oraz dzika. Z drapieżników najczęściej spotkać możemy lisa.

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej:PEFC.