Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy tworzony jest na obszarze posiadającym wartości przyrodnicze, historyczne bądź kulturowe, a wszelka działalność człowieka powinna uwzględniać zachowanie wyróżniających te obszary wartości krajobrazowych. Na terenie Nadleśnictwa występują trzy parki krajobrazowe.

Książański Park Krajobrazowy


Jest najstarszym parkiem znajdującym się na terenie nadleśnictwa Wałbrzych, został utworzony w  1981 roku.


Utworzenie tego parku miało na celu zachowanie przyrodniczych i kulturowych wartości Pogórza Wałbrzyskiego.


W zasięgu nadleśnictwa leży obszar wzgórzowy, o łagodnych stokach, przecięty dwiema rzekami - Szczawnikiem i Pełcznicą, które wyżłobiły tu głębokie i kręte jary o bardzo stromych zboczach z małymi gołoborzami przypominającymi krajobraz wysokogórski.

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich


Został utworzony w 1998 rok. Obszar parku jest prawie niezaludniony, jedynie na obrzeżach, w dolinach rzek leżą stare wsie i małe miasta – uzdrowiskowa Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce i Głuszyca.

Lasy pokrywają ponad 88% powierzchni parku i są to w 87% monokultury świerkowe. Celem utworzenia parku jest ochrona obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej, krajobrazu i wartości kulturowych tych obszarów, wyeksponowanie tych walorów i uatrakcyjnienie uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku.

Park Krajobrazowy Gór Sowich


Park Krajobrazowy Gór Sowich obejmuje swoimi granicami środkową i zachodnią część Gór Sowich. Są to lasy porastające masyw Wielkiej i Małej Sowy, Kalenicy, Słonecznej, Czarnych Kątów i Włodarza.
Skały z których zbudowane są Góry Sowie należą do najstarszych w Sudetach – są to prekambryjskie gnejsy.

Do największych atrakcji należy żyjący tu muflon sprowadzony tu z Korsyki na przełomie XIX i XX wieku na zamek Grodno w Zagórzu Śląskim jako zwierzę parkowe. Bardzo ciekawe są pochodzące z okresu II wojny światowej kompleksy podziemnych sztolni i budowli naziemnych o nieokreślonym przeznaczeniu (Osówka czyli „tajemnicze podziemne miasto", Rzeczka, Włodarz)