Rezerwaty przyrody

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje, siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy tworzony jest na obszarze posiadającym wartości przyrodnicze, historyczne bądź kulturowe, a wszelka działalność człowieka powinna uwzględniać zachowanie wyróżniających te obszary wartości krajobrazowych. Na terenie Nadleśnictwa występują trzy parki krajobrazowe.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu tworzy się w celu w zachowania korytarzy ekologicznych, tras migracji i ochrona bioróżnorodności. Są to tereny wyróżniające się krajobrazowo o różnych typach ekosystemów.

Pomniki przyrody

Pomnikiem przyrody mogą być pojedyncze twory przyrody lub ich skupiska charakteryzujące się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi, historycznymi lub krajobrazowymi.